Prairie Pothole Series

Prairie Pothole No. 1

Prairie Pothole No. 1

Prairie Potholes No. 3

Prairie Potholes No. 3

Prairie Potholes No. 5

Prairie Potholes No. 5

Prairie Potholes No. 2

Prairie Potholes No. 2

Prairie Potholes No. 4

Prairie Potholes No. 4

Prairie Potholes No. 6

Prairie Potholes No. 6

 
Prairie Potholes No.'s 1 thru 9

Prairie Potholes No.'s 1 thru 9

 
Prairie Potholes No. 7

Prairie Potholes No. 7

Prairie Potholes No. 9

Prairie Potholes No. 9

Prairie Potholes No. 15

Prairie Potholes No. 15

Prairie Potholes No. 8

Prairie Potholes No. 8

Prairie Potholes No. 14

Prairie Potholes No. 14

Prairie Potholes No. 16

Prairie Potholes No. 16

 
Prairie Potholes No. 17 - in a private collection.

Prairie Potholes No. 17 - in a private collection.

Prairie Potholes No. 19 - in a private collection

Prairie Potholes No. 19 - in a private collection

 
Prairie Potholes No. 22

Prairie Potholes No. 22

Prairie Potholes No. 24

Prairie Potholes No. 24

Prairie Potholes No. 23

Prairie Potholes No. 23

Prairie Potholes No. 25

Prairie Potholes No. 25