Prairie Pothole Series

 Prairie Pothole No. 1

Prairie Pothole No. 1

 Prairie Potholes No. 3

Prairie Potholes No. 3

 Prairie Potholes No. 5

Prairie Potholes No. 5

 Prairie Potholes No. 2

Prairie Potholes No. 2

 Prairie Potholes No. 4

Prairie Potholes No. 4

 Prairie Potholes No. 6

Prairie Potholes No. 6

 
 Prairie Potholes No.'s 1 thru 9

Prairie Potholes No.'s 1 thru 9

 
 Prairie Potholes No. 7

Prairie Potholes No. 7

 Prairie Potholes No. 9

Prairie Potholes No. 9

 Prairie Potholes No. 15

Prairie Potholes No. 15

 Prairie Potholes No. 8

Prairie Potholes No. 8

 Prairie Potholes No. 14

Prairie Potholes No. 14

 Prairie Potholes No. 16

Prairie Potholes No. 16

 
 Prairie Potholes No. 17 - in a private collection.

Prairie Potholes No. 17 - in a private collection.

 Prairie Potholes No. 19 - in a private collection

Prairie Potholes No. 19 - in a private collection

 
 Prairie Potholes No. 22

Prairie Potholes No. 22

 Prairie Potholes No. 24

Prairie Potholes No. 24

 Prairie Potholes No. 23

Prairie Potholes No. 23

 Prairie Potholes No. 25

Prairie Potholes No. 25